Informácia o aktualizácii tlačiva „Oznámenie o množstve“

Vážení vybraní podnikatelia,

v súvislosti s novelizovaným zákonom č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „novelizovaný zákon č. 218/2013 Z. z.“), ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.01.2020 bolo potrebné aktualizovať aj tlačivo „Oznámenie o množstve“.

Jednotlivé položky Oznámenia o množstve boli zosúladené s aktuálnym znením Prílohy č. 1 k novelizovanému zákonu č. 218/2013 Z. z. V osobitných prípadoch 2 druhov vykurovacích olejov uvedie vybraný podnikateľ 2 údaje:

  • celkové množstvo ropných výrobkov s číslom KN 2710 19 66 a 2710 19 67
  •  osobitne množstvo vybraných ropných výrobkov s číslom KN 2710 19 66 a 2710 19 67, ktoré nie sú vyrobené z odpadových olejov

Oznámenie o množstve, účinné od 1. januára 2020 je dostupné v časti „NA STIAHNUTIE“ a úplné aktualizované znenie novelizovaného zákona č. 218/2013 Z. z. je dostupné v časti „LEGISLATÍVA/DOMÁCA LEGISLATÍVA“.