Často kladené otázky

Povinnosti vybraných podnikateľov podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o núdzových zásobách“).

1. Aká je základná povinnosť vybraného podnikateľa?

Vybraný podnikateľ, t.j. podnikateľ, ktorý dováža alebo uvádza do daňového voľného obehu v zákonom presne definovaných colných a daňových režimoch vybrané ropné výrobky na územie Slovenskej republiky (ďalej len „dovezené výrobky“), je povinný s Agentúrou pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej len „Agentúra“) uzavrieť zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob (ďalej len „Zmluva“). Táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorého dovoz alebo uvedenie do daňového voľného obehu vybraných ropných výrobkov v priebehu 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov súhrnne nepresiahne 20 m3.

2. Na aké ropné výrobky sa táto povinnosť vzťahuje; ktoré sú to „vybrané ropné výrobky“?

Vybrané ropné výrobky sú jednotlivé druhy ropných výrobkov patriace do nasledujúcich 3 kategórií:

1.    Motorové a letecké palivá benzínového typu,

2.    Motorová nafta, petrolej, letecký petrolej a ostatné plynové oleje,

3.    Vykurovacie oleje.

Jednotlivé vybrané ropné výrobky aj s príslušnými číslami kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka sú vymenované v Prílohe č. 1 k Zákonu o núdzových zásobách. Až na malé výnimky v zásade platí, že medzi vybrané ropné výrobky patria tie ropné výrobky (minerálne oleje), ktoré sú predmetom spotrebnej dane podľa zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja (ďalej len „Zákon o spotrebnej dani“).

3. Dokedy je povinný vybraný podnikateľ uzavrieť s Agentúrou Zmluvu?

Vybraný podnikateľ je povinný najneskôr do 15 dní od vzniku niektorej zo skutočností podľa § 2 písm. d) Zákona o núdzových zásobách požiadať Agentúru o uzatvorenie zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob. Agentúra nie je povinná uzatvoriť s vybraným podnikateľom zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ak má vybraný podnikateľ voči Agentúre nesplnený záväzok, ktorým je neuhradená pohľadávka z predchádzajúceho zmluvného vzťahu Agentúry s vybraným podnikateľom, alebo nepredložený zabezpečovací depozit pred uzatvorením novej zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob podľa odseku 4.

4. Aký je postup pri uzatváraní Zmluvy?

Vybraný podnikateľ by mal kontaktovať Agentúru s dostatočným časovým predstihom, aby bola dodržaná uvedená 15 dňová lehota. Vzor Zmluvy si môže vybraný podnikateľ stiahnuť z webového sídla Agentúry (www.eosa.sk) v sekcii „Na stiahnutie“ (http://www.eosa.sk/na-stiahnutie) pod názvom „Zmluva_udrziavania_nudzovych_zasob – od 1.1.2020.docx“. Vybraný podnikateľ v Zmluve vyplní svoje údaje na prednej strane a Zmluvu vytlačí v 2 vyhotoveniach aj spolu s jej prílohami. Obidve vyhotovenia podpíše na zadnej strane a odošle poštou Agentúre na adresu uvedenú na jej webovom sídle v sekcii „Kontakt“. Neoddeliteľnou súčasťou a prílohami Zmluvy sú Obchodné podmienky a Cenník, preto je potrebné sa s nimi riadne oboznámiť. Zmluva je v štandardizovanom znení a je rovnaká pre všetkých vybraných podnikateľov. Jednotliví vybraní podnikatelia preto nemajú možnosť meniť jej znenie.

Po doručení uvedených 2 vyhotovení podpíšu Zmluvu štatutárni zástupcovia Agentúry a tým Zmluva nadobudne účinnosť. Následne Agentúra zašle jedno vyhotovenia Zmluvy naspäť vybranému podnikateľovi.

Pozn.: Pre zjednodušenie postupu môže vybraný podnikateľ zároveň s podpísanými 2 vyhotoveniami Zmluvy zaslať Agentúre aj:

  • súhlas so zasielaním elektronických faktúr – vzor na http://www.eosa.sk/na-stiahnutie,
  • čestné prehlásenie s odhadom množstva dovezených výrobkov v 3 kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po uzatvorení Zmluvy – viď bod č. 14.

5. Kde sa môže vybraný podnikateľ dozvedieť viac o podmienkach Zmluvy?

Vzorové znenie Zmluvy, ako aj aktuálne obchodné podmienky k tejto Zmluve (ďalej len „Obchodné podmienky“), sú zverejnené na webovom sídle Agentúry (www.eosa.sk) v sekcii „Na stiahnutie“ (http://www.eosa.sk/na-stiahnutie). 

6. Čo v prípade, ak si vybraný podnikateľ nesplní svoju základnú povinnosť a vykonáva činnosti uvedené v § 2 písm. d) Zákona o núdzových zásobách bez existujúcej Zmluvy?

Prostredníctvom pravidelne zasielaných údajov z Finančného riaditeľstva SR Agentúra kontroluje výkon činností uvedených v § 2 písm. d) Zákona o núdzových zásobách a tým aj plnenie základnej povinnosti vybraných podnikateľov uzatvoriť zmluvu v zmysle Zákona o núdzových zásobách. V prípade, ak Agentúra zistí na základe údajov z Finančného riaditeľstva SR, že existuje vybraný podnikateľ, ktorý si nesplnil svoju povinnosť v súlade s postupom podľa bodu 4, vyzve tohto vybraného podnikateľa na urýchlené uzatvorenie Zmluvy. Ak si vybraný podnikateľ nesplní svoju povinnosť uzatvoriť zmluvu ani po výzve Agentúry, oznámi Agentúra túto skutočnosť Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“). V súlade s § 23 ods. 6 Zákona o núdzových zásobách Správa rezerv uloží vybranému podnikateľovi pokutu 665 000 eur, ak ani výzvy Agentúry neviedli k náprave. Ak príslušný vybraný podnikateľ vykonáva predmetné činnosti bez uzatvorenej Zmluvy aj po uložení pokuty, Správa rezerv dá podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia vybraného podnikateľa.

7. Aká je základná povinnosť vybraného podnikateľa podľa Zmluvy?

Vybraný podnikateľ je povinný za poskytovanie služieb zabezpečenia udržiavania núdzových zásob prostredníctvom Agentúry (ďalej len „Služba“) platiť cenu v súlade so Zmluvou a Obchodnými podmienkami. Výška odplaty (jednotkového koeficientu), podľa ktorého sa vypočítava konečná cena, je uvedená v cenníku, ktorý je prílohou Zmluvy, resp. ktorý je zverejnený na webovom sídle Agentúry.

8. Ako sa bude platiť cena za Služby?

Cena za Služby bude závisieť od skutočného množstva dovezených výrobkov vybraným podnikateľom. Vybraný podnikateľ bude uhrádzať každý mesiac platby na účet vedený v Štátnej pokladnici, číslo účtu: 7000535146/8180, SWIFT:SPSRSKBA, IBAN: SK13 8180 0000 0070 0053 5146. Výška ceny sa vypočíta ako násobok odplaty (jednotkového koeficientu) podľa cenníka a  čistého množstva dovezených výrobkov týmto vybraným podnikateľom za príslušný kalendárny mesiac. Ku každej platbe za tieto služby sa pripočíta DPH. 

9. Ako sa Agentúra dozvie skutočné množstvá dovezených výrobkov za jednotlivých vybraných podnikateľov?

Údaje o skutočných množstvách dovezených výrobkov budú oznamovať vybraní podnikatelia Agentúre, a to prostredníctvom tlačiva „Oznámenie o množstve_tlačivo k OP.XLSX“ (ďalej len „Oznámenie o množstve“), ktoré je pre tento účel k dispozícii na stiahnutie na web stránke Agentúry v časti „Na stiahnutie“ (http://www.eosa.sk/na-stiahnutie). Sken vyplneného tlačiva Oznámenie o množstve zašlú vybraní podnikatelia e-mailom na info@eosa.sk najneskôr do 13. dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci. Ak posledný deň tejto lehoty pripadne na iný ako pracovný deň, je vybraný podnikateľ povinný doručiť Oznámenie o množstve v predchádzajúci pracovný deň. Agentúra si tieto údaje overí podľa neskôr zaslaných údajov o dovezenom množstve vybraných ropných výrobkov z Finančného riaditeľstva SR.

10. Čo sa stane, ak Vybraný podnikateľ uvedie nesprávny údaj v Oznámení o množstve?

Ak Agentúra v rámci overovania zistí, že vybraný podnikateľ uviedol nesprávny údaj o reálne dovezenom množstve, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol rozdiel v množstve zistený, opraví výšku ceny za daný mesiac ako opravu základu dane podľa §25 Zákona o DPH (ďalej len „Opravná faktúra“). Rozdiel medzi vyššie uvedenými množstvami môže byť kladné číslo („zníženie ceny“) alebo záporné číslo („zvýšenie ceny“). Uvedený rozdiel uhradí Agentúra (v prípade zníženia ceny - preplatok) alebo vybraný podnikateľ (v prípade zvýšenia ceny - nedoplatok) najneskôr do 10 dní odo dňa vystavenia Opravnej faktúry. Ak vybraný podnikateľ opakovane poruší svoju povinnosť riadne a včas doručiť Oznámenie o množstve, alebo opakovane uvedie v tomto Oznámení o množstve nesprávne alebo neúplné údaje, Agentúra bude oprávnená vypovedať Zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s týmto vybraným podnikateľom.

11. Kedy budú vybraným podnikateľom vystavené faktúry za príslušné mesiace a aká bude splatnosť týchto faktúr?

Po zaslaní údajov o skutočných množstvách dovezených výrobkov od vybraných podnikateľov Agentúra vystaví faktúry do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci. Splatnosť týchto faktúr bude 25. dňa mesiaca nasledujúceho po príslušnom mesiaci.

12. Čo v prípade, ak došlo k vráteniu dane z minerálneho oleja podľa osobitného predpisu vo vzťahu k dovezeným výrobkom?

Vybraný podnikateľ v tlačive „Oznámenie o množstve“ okrem množstva dovezených výrobkov uvádza aj množstvo vybraných ropných výrobkov, za ktoré mu bola vrátená daň podľa Zákona o spotrebnej dani. Údaj o množstve dovezených výrobkov vybraným podnikateľom, vo vzťahu ku ktorému bola vrátená daň, oznamuje Agentúre aj Finančné riaditeľstvo SR.   Agentúra následne po tom, ako získa informáciu o množstve vo vzťahu, ku ktorému bola vrátená daň, zníži pri výpočte konečnej ceny údaj o čistom množstve dovezených výrobkov. Ak túto informáciu získa v tom istom zdaňovacom období, v ktorom prišlo k dovozu, Agentúra priamo zníži pri výpočte konečnej ceny údaj o čistom množstve dovezených výrobkov. V prípade, ak Agentúra získa túto informáciu v inom zdaňovacom období, vystaví vybranému podnikateľovi dobropis. Agentúra je povinná vystaviť dobropis do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodujúca pre vykonanie opravy základu dane.

13. Musí vybraný podnikateľ zložiť Agentúre nejakú zábezpeku?

Áno. Vybraný podnikateľ je povinný zložiť na bankový účet Agentúry zábezpeku pred uzatvorením Zmluvy.

14. Ako sa určuje výška zábezpeky?

Výška zábezpeky každého vybraného podnikateľa by sa mala rovnať priemernej jednomesačnej platbe vybraného podnikateľa za služby zabezpečenie udržiavania núdzových zásob. Na tento účel by mal nový vybraný podnikateľ pri uzatváraní Zmluvy poskytnúť Agentúre odhad množstva dovezených výrobkov v 3 kalendárnych mesiacoch nasledujúcich po uzatvorení Zmluvy vo forme čestného prehlásenia. Agentúra na základe uvedeného trojmesačného odhadu vypočíta jednomesačný priemer množstva dovezených výrobkov a výška zábezpeky bude určená ako násobok tohto množstva a jednotkového koeficientu podľa cenníka, k čomu sa pripočíta 20 % zodpovedajúcich sadzbe DPH.

Výška zábezpeky sa bude v priebehu trvania účinnosti meniť v súlade s Obchodnými podmienkami podľa bodov 9.4, 9.5 a 9.6 Obchodných podmienok. Agentúra bude každoročne meniť výšku zábezpeky v závislosti od priemeru dovozených výrobkov vybraným podnikateľom za predchádzajúci kalendárny rok. Agentúra bude ďalej oprávnená meniť výšku zábezpeky v závislosti na plnení si povinností vybraným podnikateľom. Ak bude vybraný podnikateľ v omeškaní s platbami podľa Zmluvy môže Agentúra zvýšiť zábezpeku. Naopak, pri riadnom plnení si povinností, môže Agentúra znížiť zábezpeku. Vo všetkých prípadoch však Agentúra oznámi vybranému podnikateľovi aktuálnu výšku požadovanej zábezpeky.

15. Existuje nejaká alternatíva k zábezpeke?

Áno. Vybraný podnikateľ môže namiesto zloženia zábezpeky predložiť aj bankovú záruku vo výške, ako sa požaduje pri zábezpeke. Požadovaná výška bankovej záruky sa aktualizuje za rovnakých pravidiel ako výška zábezpeky. Vzorové znenie bankovej záruky, akceptovateľné pre Agentúru, je zverejnené na webovom sídle Agentúry v časti „Na stiahnutie“ (http://www.eosa.sk/na-stiahnutie).

16. Ako môže podnikateľ požiadať Agentúru o potvrdenie o nedoplatkoch na účely Zákona o spotrebnej dani?

O potvrdenie o nedoplatkoch voči Agentúre môže podnikateľ požiadať e-mailom zaslaním stručnej žiadosti na adresu info@eosa.sk, z ktorej bude možné identifikovať predmetnú spoločnosť, resp. podnikateľa a adresu, na ktorú žiada potvrdenie odoslať.

 

Aktualizované dňa: 28. februára 2023