Ochrana osobných údajov

1.1 Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, záujmové združenie právnických osôb, so sídlom: Trnavská cesta 100, Bratislava 821 01, Slovenská republika, IČO: 457 416 62, DIČ: 2023851863, IČ DPH: SK2023851863, zapísané v Registri záujmových združení právnických osôb, ktoré vedie Okresný úrad Bratislava pod registračným číslom: ObU-BA-OVVS2-2013/55076, osoba oprávnená konať za záujmové združenie právnických osôb v súvislosti s uzatváraním Zmlúv o zabezpečení udržiavania núdzových zásob: Miroslav Marek, generálny riaditeľ, kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Marcela Rybanská, výkonná riaditeľka, e-mail: info@eosa.sk, tel. č. 02/321 16 960, zodpovedná osoba v súvislosti s ochranou osobných údajov: Peter Jurák, e-mail: info@eosa.sk(ďalej len „Prevádzkovateľ“) má právo spracúvať osobné údaje Vybraného podnikateľa, ak také budú poskytnuté v súlade so zákonomč. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Vybraný podnikateľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, ktoré môžu byť vyžadované príslušnými právnymi predpismi, prípadne aj iné opatrenia, aby Prevádzkovateľ mohol spracúvať osobné údaje zástupcov, zamestnancov Vybraného podnikateľa alebo iných dotknutých osôb, ktoré Vybraný podnikateľ poskytne Prevádzkovateľovi z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob (ďalej len „Dotknutá osoba“).

1.2 Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby v rozsahu: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa.

1.3 Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby výlučne za účelom potrebným pre vykonávanie činností Prevádzkovateľa podľa zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o núdzových zásobách“), pre plnenie si práv a povinností podľa Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob a na účely evidencie osôb oprávnených zastupovať Vybraného podnikateľa. Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom Prevádzkovateľa a Vybraného podnikateľa.

1.4 Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje Dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, resp. do doby uchovania Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob podľa platného registratúrneho plánu Prevádzkovateľa v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Doba uchovávania osobných údajov“).

1.5 Prevádzkovateľ spracúva len správne, úplné a podľa možností aktualizované osobné údaje v rozsahu podľa bodu 1.2, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a oprávnenému záujmu podľa bodu 1.3, a po splnení účelu ich spracúvania a Dobe uchovávania osobných údajov zabezpečí ich likvidáciu.Povinnosť zachovania dôvernosti osobných údajov tu stanovená zostáva v platnosti aj po ukončení platnosti Zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob.

1.6 Prevádzkovateľje oprávnený postúpiť spracúvané osobné údaje Dotknutej osoby Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky pre plnenie jej oprávnení v oblasti kontroly dodržiavania povinností udržiavania núdzových zásob podľa Zákona o núdzových zásobách a účtovnej spoločnosti VGD SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36254339, za účelom fakturácie za poskytovanie Služieb udržiavania núdzových zásob.

1.7 Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa Zákona o ochrane osobných údajov, napríklad právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa Dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba je oprávnená pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Poznámka: Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácií. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania a profilovania.